ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Industry Hearing Outreach:กรอบร่างพระราชบัญญัติการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงของไทย"