เลือกภาษา

ใบสมัครเข้าทดสอบ

สมาคมตัวเเทนออกของรับอนุญาตไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าวัดระดับความสามารถ โดยการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาโลจิสติกส์ สายงานจัดการส่งออกและนำเข้า รุ่นที่ 5 ประจำเดืนมีนาคม ปี 2561 

 ณ ศูนย์ทดสอบสมาคมตัวเเทนออกของรับอนุญาตไทย ในวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

 

 

ระดับชั้นคุณวุฒิ ดังนี้

 

ระดับที่ 1 สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า (ค่าธรรมเนียม 250 บาท)

ระดับที่ 2 สาขาอาชีพเจ้าหน้าที่อาวุโสส่งออกและนำเข้า (ค่าธรรมเนียม 300 บาท)

ระดับที่ 3 สาขาอาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต (ค่าธรรมเนียม 350 บาท)

ระดับที่ 4 สาขาอาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร (ค่าธรรมเนียม 400 บาท)

 

    หมายเหตุ: ผู้ที่การผ่านทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 100 บาท  โดยชำระในวันที่เข้ามารับใบรับรองและใบประกาศนียบัตร

 

***สามารถส่งใบคำร้องขอรับการประเมินได้ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดใบคำขอรับการประเมิน เกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ ระดับ 1-4 ตามเอกสารเเนบนี้ 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณเกียรรติภูมิ หรือ คุณวีระสาร

โทร.02-661-4005-8 ต่อ 15 หรือ 16

 

                       

 

 

 

Download File PDF