เลือกภาษา

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดที่ 13 ประจำปี 2566-2568) สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

patcharadij
นายอนันต์ ทินะพงษ์
นายกสมาคม
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
mulOMpUR
1
patcharadij
1'"
1
patcharadij
\
1
patcharadij
@@U6bVt
1
patcharadij
JyI=
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
QPbmCRVM
1
patcharadij
1'"
1
patcharadij
\
1
patcharadij
@@3hjY1
1
patcharadij
JyI=
1
suriya
mulOMpUR
1
suriya
นายสมชาย บุญสายทรัพย์
กรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสมาชิกสัมพันธ์
suriya
นางสาวเตชินี อัครกำธร
อุปนายกฝ่ายงานต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
1'"
1
sample
\
1
sample
@@5ei4r
1
sample
JyI=
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
1'"
1
sample
\
1
sample
@@Asg3f
1
sample
JyI=
1
sample
นายเลิศชาย พงษ์โสภณ
ที่ปรึกษาสมาคมกิตติมศักดิ์
sample
นายอัมรินทร์ อินอำไพ
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
sample
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
sample
นายรังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์
เลขาธิการสมาคม และอุปนายกฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา
sample
นายพงษ์พฒน์ สัตยวินิจ
อุปนายกสายงานการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน และอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
sample
นายวีระ ศุกลนิพัทธิ์
อุปนายกสายงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
sample
นายขวัญชัย หมื่นอนันต์
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
คุณพัชรี ศุกรวรรณ
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
sample
นายสุริยา นาคสืบเกียรติ
กรรมการสายงานฝึกอบรม
sample
นางสาวจิดาภา มีเชาว์งาม
กรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน
sample
นางสาวพรลักษณ์ เกียรติ์ชัยสิริพร
กรรมการสายงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
sample
นางศุภมาส ศีติสาร
กรรมการฝ่ายงานต่างประเทศ และเทคโนโลยี
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
1'"
1
sample
\
1
sample
@@UZGFZ
1
sample
JyI=
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
mulOMpUR
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
1'"
1
sample
\
1
sample
@@BYvkz
1
sample
JyI=
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
QPbmCRVM
1
sample
นางสาวศตภัค พจนากรณ์
กรรมการตรวจสอบ
sample
นายสุพัฒน์ พรหมวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
sample
นายฤกษ์ชัย สุดสว่าง
กรรมการตรวจสอบ