เลือกภาษา

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดที่ 11 ประจำปี 2562-2564) สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

patcharadij
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์
นายกสมาคม
sample
นายเลิศชาย พงษ์โสภณ
ที่ปรึกษาสมาคมกิตติมศักดิ์
sample
นายพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง
เลขาธิการ
sample
นายอัมรินทร์ อินอำไพ
อุปนายกฝ่ายจัดหารายได้
sample
นายวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์
อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
นายอนันต์ ทินะพงศ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
sample
นายรังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์
อุปนายกสายงานพัฒนาด้านกฎหมาย และเลขาธิการ
sample
นายพงษ์พฒน์ สัตยวินิจ
อุปนายกสายงานการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน
sample
นายวีระ ศุกลนิพัทธิ์
อุปนายกสายงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
sample
นายมานนท์ คุณาวรนนท์
อุปนายกฝ่ายสื่อสารและสมาชิกสัมพันธ์
sample
นายบรรพต กาญจนวิไล
อุปนายกสายงานฝึกอบรม
sample
นางสาวกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์
เหรัญญิก
sample
นายฤกษ์ชัย สุดสว่าง
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
นายสุริยา นาคสืบเกียรติ
กรรมการสายงานฝึกอบรม
sample
นายทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย
กรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน
sample
นายประพันธ์ พิสมยรมย์
กรรมการสายงานพัฒนาด้านกฎหมาย
sample
นายสัตยา ชวรางกูร
กรรมการสายงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
sample
นางสาวศุภามาส คีติสาร
กรรมการตรวจสอบ
sample
นางสาวพรลักษณ์ เกียรติชัยสิริพร
กรรมการตรวจสอบ
sample
นายศุภณัฐ มโนพัฒนาสุนทร
กรรมการตรวจสอบ