เลือกภาษา

ทะเบียนสมาชิก

เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
1 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณรัตนา ตันติสุขารมย์ ดูข้อมูล
2 บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ จำกัด คุณชลธิรา กาญจนวิไล ดูข้อมูล
3 บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด คุณหนึ่งหทัย แจ่มวัย ดูข้อมูล
4 บริษัท วี-เซิร์ฟ ครอส บอร์เดอร์ จำกัด คุณธนากร แสงพิทูร ดูข้อมูล
5 บริษัท สยามสากลบริการ จำกัด คุณทิพย์ ดูข้อมูล
6 บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปปิ้งกรุ๊ป จำกัด คุณสุมาลี ปริทัศน์ไพศาล ดูข้อมูล
7 บริษัท เดอะคาร์โกเอ๊กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด คุณชลภัสสรณ์ เลิศธนะแสงธรรม ดูข้อมูล
9 บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด คุณศุภชัย ธรรมประสม ดูข้อมูล
10 บริษัท พี.เจ. ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณประภาศิริ ต้อยบุญตาม ดูข้อมูล
11 บริษัท ยูนิเทรด ชิ้ปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด คุณพิชิต วรพฤกษ์พิสุทธิ์ ดูข้อมูล
12 บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) คุณฉันทนา แก้วขาว ดูข้อมูล
13 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณสมศักดิ์ ชัยประภา ดูข้อมูล
14 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด คุณดวงกมล ทองมา ดูข้อมูล
15 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด คุณจินตนา สมสุข ดูข้อมูล
16 บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศรีมาลา ดูข้อมูล
17 บริษัท อะคูเท็คท์ จำกัด คุณกัลยา เดชธราดล ดูข้อมูล
18 บริษัท ทรานซ์เวย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณไพฑูรย์ วังน้อย ดูข้อมูล
19 บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด คุณอรวรรณ ผ่องงาม ดูข้อมูล
20 บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด คุณพลธวัช ธัญญพงศ์พานิช ดูข้อมูล
21 บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด คุณธนวรรณ อนุตรวิโรจกุล ดูข้อมูล
24 บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด คุณอมรรัตน์ โกยทอง ดูข้อมูล
25 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกนกนารถ สงฆ์เจริญธรรม ดูข้อมูล
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. คัสตอมส์ โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส คุณสุกานดี สุจริต ดูข้อมูล
27 บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด คุณจิระศักดิ์ ศิวรักษ์ ดูข้อมูล
28 บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณจิรภา สุขสำราญ ดูข้อมูล
30 บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสักการะ วิเศษกุล ดูข้อมูล
32 บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุพัฒน์ พรหมวงศ์ ดูข้อมูล
33 บริษัท เพาเวอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสมบูรณ์ โอวาทวรพร ดูข้อมูล
34 บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด คุณฤกษ์ชัย สุดสว่าง ดูข้อมูล
35 บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณมยุรี ลิลิตปัญณะวงค์ ดูข้อมูล
36 บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณนพวิทย์ บัวประดิษฐ์ ดูข้อมูล
37 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณอศิกานต์ ลาภนิมิตรชัย ดูข้อมูล
39 บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณธิสนา ดูข้อมูล
41 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยดา เผ่าอรุณ ดูข้อมูล
43 บริษัท ซังกิวไทย จำกัด คุณยุพา ตรงพิทักษ์กุล ดูข้อมูล
44 บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด คุณวุฒิชัย มีแสน ดูข้อมูล
46 บริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด คุณลัดดาวัลย์ ริ้ววิริยะ ดูข้อมูล
47 บริษัท มิตซุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด คุณรณชิต อิ่นทอง ดูข้อมูล
51 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด คุณนฤดี พึ่งรัตนไพศาล ดูข้อมูล
52 บริษัท นครไทยแอคมี่ซิสเท็มส์ จำกัด คุณต้น ดูข้อมูล
53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทอง เทรดดิ้ง คุณสมัครชัย ดูข้อมูล
55 บริษัท ยูเนี่ยน เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด คุณระวิวรรณ (ป๊อก) ดูข้อมูล
56 บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณวราลี จันทร์ธิวัตรกุล ดูข้อมูล
58 บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด คุณสันติ สุชาดา ดูข้อมูล
59 บริษัท แฟร์แอนด์แฟร์ชิปปิ้ง จำกัด คุณวุฒิพงษ์ หล่อศิริรัตน์ ดูข้อมูล
61 บริษัท โกลบอล ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุกกรี ทรงเงินดี ดูข้อมูล
64 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณสาธิต จารุเพ็ง ดูข้อมูล
65 บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด คุณรังสิมา ภักดีภูมิ ดูข้อมูล
66 บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด คุณสมชาย แซ่ลิ้ม ดูข้อมูล
69 บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จำกัด คุณอิทธิพัทธ์ สมญาธชรักษ์ ดูข้อมูล
เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
;.65/034 บริษัท พีทีเอส ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุวนันท์ สุวรรณกุล ดูข้อมูล
ว.49/001 บริษัท เจ.พี.97 ชิปปิ้ง กรุ๊ป จำกัด คุณสมร อ่อนคำ ดูข้อมูล
ว.49/003 บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณรันจีระ เรียงอิศราง ดูข้อมูล
ว.49/004 บริษัท พีจีที ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุวรรณี ธรรมจาโร ดูข้อมูล
ว.49/005 บริษัท พี.ที. แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณวีระ คุณารักษ์ ดูข้อมูล
ว.49/007 บริษัท พี แอนด์ ซี อินเตอร์คอนติเนนตัล (พีซีไอ) จำกัด คุณยุคลธร เทศบรรทัด ดูข้อมูล
ว.49/009 บริษัท ฟลีท ชิปปิ้ง จำกัด คุณตุ๊กตา ดูข้อมูล
ว.49/011 บริษัท วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด คุณพรนิชา ดูข้อมูล
ว.49/012 บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด นายสุชาติ เฉลิมเสริมศรี ดูข้อมูล
ว.49/013 บริษัท เอ็คซีด จำกัด คุณองอาจ วัฒนะจินดาวงศ์ ดูข้อมูล
ว.49/016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. แอนด์ ที. ชิปปิ้ง คุณกัณวัตม์ พฤกษะวัน ดูข้อมูล
ว.49/018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮลเซียน ชิปปิ้ง คุณแป๊ว ดูข้อมูล
ว.49/020 บริษัท เอเป็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด คุณสุขสันต์ จิตรแสวงทรัพย์ ดูข้อมูล
ว.49/023 บริษัท เอสดี ชิปปิ้ง จำกัด คุณศักดิ์ดา ดูข้อมูล
ว.49/024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.ชิปปิ้ง เซอร์วิส ดูข้อมูล
ว.49/025 บริษัท ด็อลฟิน โลจีซทิค จำกัด คุณกาญจนา มีศิลธรรม ดูข้อมูล
ว.49/026 บริษัท เอ็น วาย ชิปปิ้ง จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/028 บริษัท เสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด คุณวารุณี สุขสมบัติ ดูข้อมูล
ว.49/029 บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด คุณศิริรภา วัฒนเดช ดูข้อมูล
ว.49/031 บริษัท เว็น-ปาร์คเกอร์ โลจิสติคซ์ (กรุงเทพ) จำกัด คุณณฐพร ทองปรอน ดูข้อมูล
ว.49/032 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น คัสตอมส์ เซอร์วิส คุณรณชัย อภัยสุรสิทธิ์ ดูข้อมูล
ว.49/035 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คุณเถาวัลย์ กั๋งเซ่ง ดูข้อมูล
ว.49/038 บริษัท อีลีท เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณวรรณเกียรติ ขวัญทอง ดูข้อมูล
ว.49/040 บริษัท ลีโอแอร์คาร์โก จำกัด คุณพีรพงศ์ ธีระชาญณรงค์ ดูข้อมูล
ว.49/041 บริษัท ดับบลิว. อี. เอ. ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/043 บริษัท จีโอดีส ไทย จำกัด คุณปรีชา รันดอน ดูข้อมูล
ว.49/045 บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด คุณเพ็ญศรี ดูข้อมูล
ว.49/046 บริษัท เอเซีย ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด คุณฐิติรัตน์ หอระฆังทอง ดูข้อมูล
ว.49/049 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด คุณกรชนก วิริยะสกุลธรณ์ ดูข้อมูล
ว.49/050 บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสติกส์ จำกัด คุณอภิสิทธิ์ เจริญธนากุล ดูข้อมูล
ว.49/051 บริษัท ไพลอต ทรานสปอร์ต จำกัด คุณทวีศักดิ์ ถิ่นสุราษฎร์ ดูข้อมูล
ว.49/053 บริษัท เอ็น แอนด์ บี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด คุณวันดี บุญเอี่ยม (พี่เปิ้ล) ดูข้อมูล
ว.49/054 บริษัท เกษมสุวรรณโพธิ์ จำกัด คุณสุรศักดิ์ พันธิ์สะอาด ดูข้อมูล
ว.49/056 บริษัท แอร์ แปซิฟิค จำกัด คุณปิยะชาติ บินซัน ดูข้อมูล
ว.49/058 บริษัท ซี พี เอ็น ทรานส์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/059 บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรัญญา ดูข้อมูล
ว.49/060 บริษัท ทรานส์ นอร์ทเทอร์น จำกัด คุณกำธร ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ ดูข้อมูล
ว.49/061 บริษัท สัมพันธ์ชิปปิ้ง จำกัด คุณจักรภพ ดูข้อมูล
ว.49/062 บริษัท ยูโรบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรินทร นนทชีวา ดูข้อมูล
ว.49/063 บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด คุณภรภัทร อยู่เย็น ดูข้อมูล
ว.49/064 บริษัท มาสเตอร์ โรยัล เซอร์วิส จำกัด คุณอรสา ดูข้อมูล
ว.49/066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง คุณนก ดูข้อมูล
ว.49/067 บริษัท ไดนามิค คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด คุณนงนุช หงษ์ทอง ดูข้อมูล
ว.49/069 บริษัท สยาม พรีม่า โลจิสติกส์ จำกัด คุณปวีณ์ริศา พิทักษ์ทองกร ดูข้อมูล
ว.49/071 บริษัท เอส.อาร์. เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/072 บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด คุณณัฐรดา สารเจริญ ดูข้อมูล
ว.49/073 บริษัท โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จำกัด น้องแตง ดูข้อมูล
ว.49/074 บริษัท ลีดเดอร์ มิวชวล เฟรท ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/077 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัสเตอร์ ชิป คุณสุภาภรณ์ อรรถโสภา ดูข้อมูล
ว.49/078 บริษัท นันไค เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด คุณมานะ ดีอินทร์ ดูข้อมูล