เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ข่าวกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร เลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และขั้นตอนที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการหลังจากที่ได้แจ้งกรมศุลกากรแล้ว

ข่าวกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร เลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และขั้นตอนที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการหลังจากที่ได้แจ้งกรมศุลกากรแล้ว

mainimg

ข่าวกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เรื่อง แนวปฏิบัติการแจ้งเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร เลิกประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และขั้นตอนที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการหลังจากที่ได้แจ้งกรมศุลกากรแล้ว 
            เพื่อให้การดำเนินการเขตปลอดอากรเป็นไปด้วยความราบรื่นกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จึงทำการซักซ้อมความ
เข้าใจในวิธีปฎิบัติ ตามเอกสารแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง