เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศ แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท

ประกาศ แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท

mainimg

ด้วย ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กรมฯ ได้กำหนด แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทุกประเภท เกี่ยวกับ

1. การขอหนังสือรับรองฯ ที่มีใบกำกับสินค้า (Invoice) มากกว่า 5 Invoices
2. ประเภทสินค้าเฝ้าระวัง
3. การขอสำเนาหนังสือรับรองฯ ทุกประเภท ที่ออกโดยระบบ ESS

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง