เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

mainimg

ด้วย ประกาศกรมศุลกากรที่ 28/2564 เรื่อง พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อให้การปฎิบัติพิธีการศุลกกรการำนเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหา
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว จึงออกประกาศไว้ รายะลเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง