เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ด้วย ระกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ฉบับที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด

ด้วย ระกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ฉบับที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด

mainimg

ด้วย ระกาศจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ฉบับที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
พ.ศ.2558-2564 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (รายละเอียดตามเเนบ)
 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง