เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ

mainimg

ตามที่ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน เวลา 12.00 น.)
ณ ห้อง Convention Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) นั้น

     วัตถุประสงค์  :  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่จะหมดวาระลง ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ
หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่สมาชิก กำหนดให้สมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
บริหารสมาคมฯ  หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหารชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ และหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่
         ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามประมวลภาพนี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง