เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศ อย. เรื่องการอำนวยความในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประชาสัมพันธ์ประกาศ อย. เรื่องการอำนวยความในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคโควิด-19

mainimg

ประชาสัมพันธ์ประกาศ อย. เรื่องการอำนวยความในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดโรคโควิด-19 รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ.2563 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 196 ง 26 สิงหาคม 2563 กำหนดให้การนำเข้าอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบที่ได้จากสัตว์ ต้องแนบหนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health) และแนบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าดาวน์โหลด