เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • เข้าแสดงความยินกับท่านอธิบดีกรมศุลกากร นายพชร อนันตศิลป์ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

เข้าแสดงความยินกับท่านอธิบดีกรมศุลกากร นายพชร อนันตศิลป์ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่

   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย นำโดยนายกสมาคมฯ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 11เข้าแสดงความยินดีกับนายพชร อนันตศิลป์ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อรับฟังนโยบาย และเสนอแนะทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน