เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น.
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566    โดยได้รับเกียรติจากท่าน สว. จิรดา  สงฆ์ประชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา  เป็นประธานในการเปิดงานประชุมใหญ่สามัญฯ และยังได้รับความเมตตาจากท่านอธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้ คุณพริสร  สุขประเสริฐ (นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานพิธิการศุลกากร), คุณปรินดา  ผูกสถิตย์ (ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานเออีโอ), คุณนิสรา  บุญคง (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ) เข้าร่วมงานและกล่าวคำปราศรัย ด้วย 

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ

ประกาศเมื่อวันที่ 28 / 04 / 2566

ตามที่ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน เวลา 12.00 น.)
ณ ห้อง Convention Hall C ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) นั้น

     วัตถุประสงค์  :  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ที่จะหมดวาระลง ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ
หมวดที่ 4 สิทธิและหน้าที่สมาชิก กำหนดให้สมาชิกสมาคมฯ ประเภทสามัญเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
บริหารสมาคมฯ  หมวดที่ 6 คณะกรรมการบริหารชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ และหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่
         ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามประมวลภาพนี้

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน